Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Stéphane Mallarmé:
EN FAUNS EFTERMIDDAG & ETT TÄRNINGSKAST

Originalens titlar: L’Après-Midi d’un Faune (églogue) & Un coup de dés jamais n’abolira le Hasard

Tolkning: Harry Järv

Efterord: Lili von Wallenstein

Grafisk form: Jacob Leichmaniasis

Tryck och bokbinderi: Isak Hall & Söner, Stockholm 2007

36 s.

ISBN 978-91-975985-9-0

80 kr.

 

mallarmé Bokbål förlag

Den litteräre esoterikern och engelskläraren Stéphane Mallarmé (1842-1898) var en av upphovsmännen till den moderna lyriken, detta bland annat medelst två (sinsemellan väldigt olika) dikter; ”En fauns eftermiddag” (som skrevs 1865 men publicerades först 1876 och vari den ”perfekta poesin” skapades) och ”Ett tärningskast” (skriven 1895, första gången publicerad i en engelsk tidskrift 1897 och i vilken Mallarmé försökte, som Paul Valéry uttryckte det, att ge den enskilda boksidan ”samma dignitet som stjärnhimlen”).

Mallarmés poesi handlar främst om konstnärsproblem. I ”En fauns eftermiddag” (”den mest fulländade dikten på franskt språk” enligt samme Valéry) vävs ledmotiven (det vill säga konst och sinnlighet) samman till ett hednisk-mytiskt, mångskiftande mönster i faunens primitiva men raffinerade minne. Det är fråga om både ett närliggande verklighetssceneri och en avlägsen abstraktion: ljusningen anländer efter otaliga, otåliga skapartimmars urladdningar; de medtagna sinnena är offer för de mest fåvitska av föreställningar.

Mallarmé förde sin poesi fram till symbolismens yttersta gränser. Hans dikter härrör inte från orgiastisk inspiration; det är i stället fråga om prydligt intellektuellt hantverk (detta trots att dikterna inte verkar genom påståenden som skall förstås rationellt, utan genom suggestiv musikalitet, genom rytm, rim, assonanser och ordtoner).

Mallarmés sista dikt ”Ett tärningskast” ansågs (med undantag av vännerna Valéry och Gide) vara ett osammanhängande, ofullgånget verk av en i övrigt vördad mästare; Mallarmé befarades därmed ha förlorat kontrollen över själsförmögenheterna. Idag ter sig törhända diktens typografiska disposition inte lika drastisk som då dikten först publicerades. Texten tycks utspridd på ett till synes slumpmässigt, regellöst vis och trots att dikten – som med rätta har kallats en typografisk symfoni – behandlar just slumpen, är dock typografin ytterligt välplanerad.

Bokbål förlag har här äran att återuppliva Mallarmés själsliga satyrer och symbolistiska stjärnhimlar genom utgivningen av En fauns eftermiddag och Ett tärningskast. Dikterna är tolkade av Harry Järv och utkom för första gången i FIB:s Lyrikklubbs lilla serie år 1972.

 

mallarme Bokbål förlag

Porträtt av Mallarmé efter ett träsnitt av Félix Vallotton

 

Till toppen