Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Jens Evaldsson:
MejanTalk

Bokbål förlag MejanTalk

År 1 (2005-2006) ISBN 978-91-977202-5-0
År 2 (2006-2007) 978-91-977202-7-4
År 3 (2007-2008) 978-91-977202-8-1
År 4 (2008-2009) 978-91-977202-9-8

Förord: Patrick Pall Beregszaszy.

Efterord: Hinrich Sachs.

Omslag och inlagans form: Jacob Leichmaniasis

Tryck och bind: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009
Bokbål förlag, Stockholm 2009
148, 84, 154 respektive 104 sidor.
600 kr (för alla fyra böcker, vill säga).


MejanTalk är ett samtalsforum som studenter, lärare, anställda och professorer (samt personer verksamma utanför Kungliga Konsthögskolan, det vill säga Mejan) har kunnat besöka vid lunchtid två gånger i veckan under fyra års tid. Besökarantalet har varierat från en person till femton stycken deltagare (med ett genomsnitt på fem till sju medverkande). Vid varje möte, inalles 189 stycken, har ett mer eller mindre dagsaktuellt men alltid relevant samtalsämne diskuterats. Ämnena har bestämts utifrån inkomna förslag och är därför av de mest skilda slag. Adolf Hitlers teckningar, sexualitet, transferens, döden och marknadsföring är ett fåtal av de punkter som har dryftats.

Mejan Bokbål förlag

MejanTalk år 1, 2, 3 respektive 4 består av de anteckningar som förts under MejanTalk och de invitationer som har aviserat dessa möten. De handskrivna inbjudningar som inleder varje kapitel i böckerna syftar – uppenbarligen – till att informera om ett kommande möte och dess tema. Därutöver  strävar de enkla inbjudningarna till att i ett tidigt skede skapa och förebåda en lekfull, icke-pretentiös och anti-hierarkisk atmosfär. Inbjudningarna har placerats på väl synlig plats på disken i skolans kafé; detta vittnar de ofta förekommande kaffefläckarna om.
Jens Evaldsson har under mötena fört anteckningar och tecknat i syfte att minnas de samtal som ägde rum. Ibland har andra deltagare tecknat eller skrivit på bladen. Vissa ämnen saknar noteringar, vilket beror på att dessa har försvunnit eller att upphovsmannen inte haft vilja eller möjlighet att anteckna.
De åsikter som har nedtecknats har i största möjliga mån försökts hållas anonyma. I de flesta fall är det inte upphovsmannens personliga åsikter eller tankar som ges uttryck (men dokumentationen blir likväl subjektiv då upphovsmannen själv valt ut vad som ska antecknas).
Intentionen med MejanTalk var att deltagarna skulle lära känna varandra och lära av varandra (enligt utgångspunkten att var människa besitter unik kunskap). MejanTalk skulle därutöver vara ett tillfälle att – tillsammans – öva sig i att formulera sig kring och samspråka om (bland annat) konst. Dessutom fungerade detta samtalsforum som en appell till folk att engagera sig, att vara delaktiga (vilket blir ett kraftfullt undergrävande av den klassiska bilden av konstnären som geniet-som-är-sig-själv-nog). För övrigt har MejanTalk verkat som en institution som i hög grad har förhållit sig kritisk till den institution den faktiskt befinner sig i – det vill säga institutionen Mejan.
Huruvida dessa anteckningar är konst lämnas till läsaren att avgöra. En sak kan dock konstateras: MejanTalk har varit en icke obetydlig institution i institutionen (eller: en utbildning i utbildningen).
Konstnären Jens Evaldsson (f.1975) skapade MejanTalk under sitt andra år som student vid Kungliga Konsthögskolan och har sedan dess fungerat som MejanTalks administratör och anförare. Han är därutöver upphovsman till de inbjudningar och anteckningar som utgör ifrågavarande böcker.

Bokbål förlag Mejan

 

Bokbål förlag Mejan

 

Till toppen